Privacy policy

Deze verklaring beoogt u op een transparante en heldere wijze te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens die wij door middel van uw website gebruik bekomen,  verwerken. Met “persoonsgegevens”, bedoelen wij elke informatie die het mogelijk maakt om u, rechtstreeks of onrechtreeks, te identificeren. De “verwerking” of uw persoonsgegevens dekt alle bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot uw persoonsgegevens zoals maar niet beperkt tot het verzamelen, opslaan, gebruiken, update of wissen.

Deze verklaring betreft in het bijzonder de verwerking van uw persoonsgegevens die wij door verschillende formulieren op onze website verzamelen. Wij verzamelen ook gegevens door het gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën. Indien u meer informatie over dit gebruik wenst te krijgen, nodigen wij u uit om onze Verklaring over het Gebruik van Cookies te raadplegen.
 

1. Wie zijn wij?

Wij zijn Stars of Flanders NV. Wij zijn verantwoordelijk met betrekking tot de verwerkingen zoals hieronder beschreven. In deze hoedanigheid, nemen wij het naleven van  de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer (hierna “Privacy Wetgeving”) ter harte.
 

2. Waarom, en op welke juridische basis, verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken  uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden en op de hierna vermelde juridische basis:

Doeleinden

Juridische basis

Verwerken van uw boeking in één van onze etablissementen

Uw toestemming, uitgedrukt door het indienen van uw aanvraag  

Verwerken van uw aanvraag om gecontacteerd te worden voor onze nieuwsbrief

Uw toestemming uitgedrukt door het indienen van uw aanvraag 

 

Wij verweken de gegevens, voornamelijk uw contactgegevens, die u door middel van deze formulieren met ons deelt alleen om op uw verzoeken te kunnen antwoorden. Wij verduidelijken in elk van onze formulieren de gegevens die u verplicht moet invullen om uw verzoek te kunnen verwerken. U bent bijgevolg vrij om uw gegevens al dan niet met ons te delen indien ze niet als verplicht worden aangeduid.
 

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Over het algemeen proberen wij te vermijden om uw persoonsgegevens aan derden over te maken. Wij maken uw persoonsgegevens dan ook  enkel aan derden over indien dit noodzakelijk is teneinde aan uw verzoeken te kunnen voldoen. Wanneer wij uw persoonsgegevens aan een derde verwerker overmaken, beperken wij de toegang van deze derde tot de gegevens die zij nodig hebben om hun opdracht te vervullen. Bovendien vereisen wij van elk van onze verwerkers dat zij de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens te allen tijde respecteren. Bovendien zien wij er op toe dat de nodige maatregelen worden genomen (bv. door het opleggen van bepaalde contractuele verplichtingen) om een gepast niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, wanneer onze onderaannemer uw gegevens verwerkt in een land dat niet hetzelfde niveau van bescherming biedt als de Europese Unie.
 

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen, voor zover er geen wettelijke verplichting bestaat die ons verplicht uw gegevens langer te bewaren.
 

5. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze oefenen?

In overeenstemming met de Wetgeving Bescherming Persoonsgegevens, en op voorwaarde dat uw verzoek aan de wettelijke vereisten voldoet, kan u ons te allen tijde vragen om:

  • Te bevestigen dat wij uw persoonsgegevens verwerken en een kopie te krijgen van alle persoonsgegevens die wij van u verwerken (“recht van toegang”)
  • Uw persoonsgegevens te corrigeren in geval van foutieve of onvolledige gegevens (“recht van rectificatie”)
  • Uw persoonsgegevens te verwijderen (“recht op vergetelheid”)
  • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (“recht op beperking van de verwerking”)
  • De verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen (“recht van verzet”) ingeval wij uw persoonsgegevens verwerken voor prospectiedoeleinden
  • Uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerd, courant gebruikt machine leesbaar bestand voor uw eigen gebruik of om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te maken (“recht op overdraagbaarheid van gegevens”)
     

6. Waar kan u terecht met uw klachten?

U kan al uw klachten over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan aan ons overmaken :

Daarnaast kan u uw klachten ook steeds richten aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.
 

7. Opmerking over kinderen

Deze website en de diensten die er worden aangeboden, zijn niet ontworpen voor personen jonger dan 16 jaar.